V době školních prázdnin provoz poradny 9 - 13

Programy

Do programů jsou děti zařazovány po psychologickém nebo speciálně pedagogickém vyšetření, které jasně definuje potřeby dítěte.
 

Náprava specifických poruch učení

dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

 

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky "Předškolák"

Program je koncipován pro děti, které nastupují od září do školy a je u nich patrný nerovnoměrný vývoj, potřebují posílit některé z dílčích oblastí důležitých pro úspěšné zvládnutí první třídy. Zahrnuje 8 lekcí zaměřených na hrubou a jemnou motoriku, grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání a pravolevou orientaci, sluchové vnímání, početní představy, myšlení a řeč.
 

Kurz nápravy grafomotorických obtíží

Je určen převážně pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky s grafomotorickými obtížemi. Kurz je rozdělený do deseti lekcí, probíhá skupinově v počtu 5 až 8 dětí. Jeho nezbytnou podmínkou je zájem a aktivní přístup rodičů. Ti se spolu s dětmi jedenkrát týdně setkávají v poradně a pod vedením speciálního pedagoga se naučí, jak a co budou v následujícím týdnu doma trénovat – děti cvičí s rodiči dle instrukcí. Jedno setkání trvá přibližně 45 – 60 minut. Cvičením postupně dochází k uvolnění kloubů ruky a k celkovému zlepšení grafického projevu. Cílem tohoto desetitýdenního setkávání je pomoci dětem kreslit a psát s radostí a bez námahy, správně při psaní a kreslení sedět a správně držet pero či tužku.

 

Český jazyk

Skupinový program zaměřený na posílení a procvičení orientace na mapě české gramatiky

  • Probíhá celoročně formou otevřené skupiny
  • Je určen pro žáky čtvrtých až sedmých tříd
  • Cílem je zorientovat se v pravopisných pravidlech, určování a zdůvodňování gramatických jevů
  • Rozvoj slovní zásoby, jazykového citu a vypravěčských dovedností
  • Posílení sebedůvěry žáků
  • Zažití pocitu úspěchu

 

Matematika

Skupinový program zaměřený na rozvoj matematických představ a logického myšlení s uplatněním některých nástrojů a zásad metody Reuvena Feuersteina

  • Probíhá celoročně formou otevřené skupiny
  • Je určen pro žáky čtvrtých až sedmých tříd

 

Rozvíjející programy

HYPO

Program je zaměřen na posílení koncentrace a rozvoj percepčně – kognitivních funkcí u dětí ve věku 5,5 – 8 let. Je vhodný pro děti s odkladem školní docházky. Pro procvičení a posílení dílčích schopností a dovedností je doporučován pro děti prvních a druhých tříd. Program je veden individuálně s ohledem na potřeby konkrétního dítěte, rozvíjí a posiluje tyto oblasti: pozornost, grafomotoriku, komunikační a jazykové dovednosti, sociální zručnost a spolupráci s rodičem, percepčně - kognitivní funkce (zrakové a sluchové vnímání).
 

KUPOZ

Program je zaměřen na rozvoj pozornosti u dětí ve věku 8 - 12 let. Je vhodný i pro děti s pomalým psychomotorickým tempem. Jeho základem je každodenní domácí práce dle předem daných instrukcí po dobu 15 týdnů.
 

Maxík

Maxík je stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Dle autorky „pomáhá se cvičením, kreslením, správnou výslovností s vyjadřováním i plněním úkolů. Dítě se učí systematicky a uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji, stává se samostatnějším.“

Program je rozložen do 15 lekcí, doba probírání jedné lekce závisí na možnostech dítěte.

 

Skupina pro děti mladšího školního věku „ Drak“

Skupina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ (8 – 10 dětí), kteří mají potíže ve vztazích s vrstevníky Využívá společnou práci rodičů a dětí i paralelní práci skupiny dětské a rodičovské. Je realizováno celkem 10 na sebe navazujících setkání. Zaměřuje se na nácvik rozvoj sebepoznání, utváření pozitivního sebepojetí a sebehodnocení. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, zvládání vlastních emocí, schopnost přijetí kritiky a vhodného řešení konfliktních situací. Cílem je mj. posílit schopnost kooperace a empatie. Rodičovská skupina je prostorem pro sdílení a podporu rodičovských kompetencí.

Při práci jsou využívány prvky:

Dramaterapie
Relaxace
Arteterapie
KBT nácviky (kognitivně behaviorální terapie)

 

Skupina pro děti staršího školního věku

Skupina je určena pro žáky 2. stupně. Využívá principy skupinové terapie, KBT, arteterapie, relaxační techniky. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností, nácvik zvládání vlastních emocí. Jedná se celkem o 10 na sebe navazujících setkání.
 

 

Týdenní příměstské tábory v době letních prázdnin

Aktuálně z kapacitních důvodů tábory neprobíhají !

 

Startovací tábor pro děti se specifickými poruchami učení a chování

 

„Létem trochu jinak“

Tábor je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Jeho smyslem je dopomoci dětem se specifickými poruchami učení a chování k úspěšnému nástupu v září do školy. Snahou je překonat častou neochotu dětí podřizovat se pravidelnému režimu a přizpůsobovat se tlaku povinnosti. Procvičí si částečně zapomenuté učivo především z českého jazyka a matematiky. Cílem je i osobnostní rozvoj dětí, zlepšení jejich vlastního pohledu na sebe a na své okolí.

„Léto s žabákem Emušákem“

V hravém duchu celotáborové hry se děti (ve věku 6 - 11 let) vydají s žabákem Emušákem na cestu každý rok do nových končin. Program se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností, vnímání emocí, u předškolních dětí rovněž na percepčně motorický nácvik a podporu školních dovedností.