Do programů jsou děti zařazovány po psychologickém, nebo speciálně pedagogickém vyšetření, které jasně definuje potřeby dítěte.

1. Náprava specifických poruch učení
  • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie


2. Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky "Předškolák"
Program je koncipován pro děti, které nastupují od září do školy a je u nich patrný nerovnoměrný vývoj, je potřeba posílit některé z dílčích oblastí důležitých pro úspěšné zvládnutí první třídy. (10 lekcí:hrubá motorika,jemná motorika,grafomotorika,zrakové vnímání a pravolevá orientace, sluchové vnímání, početní představy, myšlení a řeč).

3. Kurz grafomotoriky
Program je určen pro předškoláky a děti mladšího školního věku, které mají problémy v oblasti grafomotoriky. Kurz je vhodný pro děti, které selhávají v oblasti psaní, kreslení, pracovních činnostech a v manipulaci s drobnými předměty např. stavění stavebnic. Kurz je zaměřen na rozvoj jemné motoriky s cílem uvolnění celé horní končetiny a následné odstranění nesprávných pohybových stereotypů. V rámci programu je stanoven individuální plán pro každé dítě.

4. Rozvíjející program HYPO
Program je zaměřen na posílení koncentrace a rozvoj percepčně –kognitivních funkcí u dětí ve věku 5,5 – 8 let. Je vhodný pro děti s odkladem školní docházky. Pro procvičení a posílení dílčích schopností a dovedností je doporučován pro děti prvních a druhých tříd. Program je veden individuálně s ohledem na potřeby konkrétního dítěte.

Program rozvíjí a posiluje tyto oblasti:
  • pozornost dětí
  • grafomotorika
  • komunikační a jazykové dovednosti
  • sociální zručnost a spolupráci s rodičem
  • percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání)

5. Rozvíjející program KUPOZ
Kurz je zaměřen na rozvoj pozornosti u dětí s LMD ve věku 8 - 12 let. Program pro děti od 8 do 12 let pro rozvoj pozornosti a pro děti s pomalým psychomotorickým tempem. Základem programu je domácí práce. Rodič pracuje s dítětem denně po dobu 15 týdnů.

6. Kurz podle metodiky R.Feuersteina(Metoda instrumentálního obohacování)
Kurz je zaměřen na rozvoj schopnosti učit se efektivním způsobem. Cílem je především vést dítě k soustředěné a pečlivé práci, volit efektivní způsoby práce, učit se na základě vzájemných vztahů namísto memorování, naučit se předcházet chybám, plánovat a kontrolovat si vlastní práci.

7. Skupina pro děti mladšího školního věku
Skupinová forma práce probíhá formou relaxačních cvičení, jejichž cílem je zlepšit sociální dovednosti každého účastníka a posílit jeho pozitivní sebepřijetí. Cvičení se zaměřuje na rozvoj tvořivosti, spontánnosti a uvolnění projevů v různých oblastech, a to formou zajímavých aktivit (relaxace, práce s imaginací, výtvarné a hudební techniky). Setkání mají napomáhat lepšímu zapojení dítěte do kolektivu, rozvoji jeho komunikace, sociálních kompetencí a adekvátnímu zvládání zátěžových situací.

Skupina se zaměřuje především na tyto skupiny dětí:
  • děti s LMD
  • děti se sníženým sebehodnocením a sebepojetím
  • děti školsky selhávající, hůře adaptabilní na školní prostředí


8. Týdenní tábor v Praze v době letních prázdnin "Startovací tábor pro děti se specifickými poruchami učení a chování"
Tábor je určen pro žáky ZŠ prvního stupně. Smyslem tábora je dopomoci dětem se specifickými poruchami učení a chování k úspěšnému nástupu do školy v září. Překonat jejich častou neochotu podřizovat se pravidelnému režimu a přizpůsobovat se tlaku povinnosti. Procvičí si částečně zapomenuté učivo především z Č.j. a Matematiky. Cílem je i osobnostní růst žáků - zlepšení jejich vlastního pohledu na sebe a na své okolí.


Hosting a web design Vaše IT s.r.o.